Η Μαγεία στη Διδασκαλία


Μαγεία υπάρχει.

Βρίσκεται στις αίθουσες διδασκαλίας, τη στιγμή που ένας καλός Δάσκαλος, ο οποίος έχει εξασκηθεί στην απόκτηση ‘υπερφυσικών’ δυνάμεων, επιδρά θετικά στους μαθητές του (οποιασδήποτε ηλικίας), εμπνέοντάς τους, ενθαρρύνοντάς τους, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά.
Υπάρχει, όμως, και η κακή μαγεία. Ένας κακός δάσκαλος, αδιάφορος, βαρετός, άχρωμος. Οι μαθητές είναι έξυπνοι, τον αναγνωρίζουν αμέσως και τον αποφεύγουν, όπως ο διάβολος το λιβάνι. Κανείς δεν τον θέλει. Ούτε και εμείς.


Μικροδιδασκαλία = Λίγα λεπτά μαγείας


Η εταιρεία Logos2Learn οργανώνει εκπαιδευτικό Βιωματικό Εργαστήριο «Μικροδιδασκαλία = Η Τέχνη της Διδασκαλίας», σχεδιασμένο πλήρως με βάση το σύστημα του Πανεπιστημίου Stanford, θεμελιωτή των μικροδιδασκαλιών, και προσαρμοσμένο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στόχος του Βιωματικού αυτού Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας είναι οι συμμετέχοντες –αποκλειστικά 6 άτομα- μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, δοκιμής –λάθους και αναστοχασμού, να επιτύχουν:

 • Βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων τους σε επίπεδο σχεδιασμού επί χάρτου και υλοποίησης στην πράξη.

 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης μίας ομάδας εκπαιδευομένων στην αίθουσα διδασκαλίας.

 • Αποτελεσματική χρήση του διδακτικού χρόνου.

 • Άνεση στην επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση των κατάλληλων εποπτικών μέσων και τεχνολογιών.

 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας τους.

 • Eξάσκηση της κριτικής σκέψης και ενεργητικής ακρόασης, με διαδικασίες ανταλλαγής εποικοδομητικής ανατροφοδότησης από πολλαπλές πηγές.


Σε ποιους απευθύνεται


Η ανάπτυξη της βέλτιστης διδακτικής συμπεριφοράς και πρακτικής συνιστά ζητούμενο όλων όσων επιδιώκουν:

 • να πιστοποιήσουν την Εκπαιδευτική τους Επάρκεια μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ

 • να αναπτύξουν διδακτικές δεξιότητες, ώστε να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης,

 • να αποκτήσουν σύγχρονη διδακτική ταυτότητα ως παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί κάθε μορφωτικής βαθμίδας και κάθε γνωστικού αντικειμένου, σύμβουλοι σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαζόμενοι σε εκπαιδευτικούς φορείς.Η Διδακτική Μεθοδολογία του Βιωματικού Εργαστηρίου


Το Βιωματικό Εργαστήριο «Μικροδιδασκαλία = Η Τέχνη της Διδασκαλίας» συνιστά ένα μεικτό σύστημα εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί από την Αδαμαντία Σπανακά, για να υποστηρίξει ολοκληρωμένα κάθε συμμετέχοντα τόσο διαζώσης όσο και από απόσταση, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εκπόνησης μίας μικροδιδασκαλίας, προκειμένου να φτάσει στη βέλτιστη μορφή και εφαρμογή της.
Το σύστημα αυτό στηρίζεται στο κλασικό και διεθνώς δοκιμασμένο σχήμα μικροδιδασκαλίας του Πανεπιστημίου Stanford, το οποίο είναι απόλυτα επιτυχημένο και αποτελεσματικό, διότι ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα θεωρίας και πράξης μέσα από διαδικασίες διαρκούς παρατήρησης και αναστοχασμού, τα οποία συνάδουν πλήρως με τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Το σχήμα αυτό ακολουθεί την εξής μαθησιακή διαδρομή, η οποία διακρίνεται σε τρεις φάσεις:

 • Θεωρία και Σχεδιασμός επί χάρτου (Από απόσταση)

 • Διδασκαλία, Παρατήρηση (μέσω βιντεοσκόπησης), Ανατροφοδότηση (γραπτή & προφορική), Αναστοχασμός (Δια ζώσης)

 • Επανασχεδιασμός, Επανάληψη Διδασκαλίας, Επανάληψη Παρατήρησης (μέσω βιντεοσκόπησης), Νέα Ανατροφοδότηση (γραπτή και προφορική), Βελτιωμένη Διδακτική Συμπεριφορά & Πράξη (Από απόσταση & Δια ζώσης)

logos2learn_spanaka_SXIMA_micro_EL


Χρονοδιάγραμμα βιωματικού εργαστηρίου
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (Συνολική Διάρκεια:
4 ώρες Εκπαίδευσης Από Απόσταση)


Με την εγγραφή του ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στο κατάλληλα διαμορφωμένο εξ αποστάσεως υλικό, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα της εταιρείας Logos2Learn.
To εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι σχεδιασμένο, ώστε να καλύπτει από απόσταση τις γνωστικές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων αναφορικά με την Τέχνη της Διδασκαλίας και ειδικότερα της Μικροδιδασκαλίας, μέσα από τη σύντομη, αλλά περιεκτική επεξήγηση της σχετικής θεωρίας, με βάση:

 • το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ, εμπλουτισμένο από την εταιρεία μας για καλύτερη εμπέδωση και χρήση του,

 • τις αρχές της σύχρονης Διδακτικής Μεθοδολογίας,

 •  τη διδακτική αξιοποίηση των Εποπτικών Μέσων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Παράλληλα, σε κάθε εκπαιδευόμενο παρέχεται η πρόσθετη εξ αποστάσεως υποστήριξη από την επόπτρια-εκπαιδεύτρια του Εργαστηρίου, προκειμένου να επιλέξει το κατάλληλο περιεχόμενο της Διδακτικής Ενότητας, για την οποία θα σχεδιάσει τη μικροδιδασκαλία του.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (Συνολική Διάρκεια:
6 ώρες = 5 διαζώσης + 1 από απόσταση)


Μετά από μία εβδομάδα, διάστημα επαρκές για να σχεδιάσει κάθε εκπαιδευόμενος επί χάρτου την 20λεπτη μικροδιδασκαλία του (εφόσον έχει προηγηθεί η προπαρασκευαστική μελέτη του υλικού και η εξ αποστάσεως υποστήριξη από την επόπτρια-εκπαιδεύτριά του), όλη η ομάδα των εκπαιδευομένων δοκιμάζεται στην πράξη, υλοποιώντας κάθε μέλος τη μικροδιδασκαλία του, όπως ακριβώς γίνεται και κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους της εξέτασης του ΕΟΠΠΕΠ. Δηλαδή, ένας εκπαιδευόμενος θα διδάσκει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα υποδύονται τον ρόλο της ομάδας των εκπαιδευομένων ενηλίκων.
Η κάθε μικροδιδασκαλία θα βιντεοσκοπείται, ώστε να μπορεί ο ίδιος ο διδάσκων να έχει εικόνα τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής διδακτικής του συμπεριφοράς. Ακολουθεί κριτική συζήτηση από την επόπτρια-εκπαιδεύτρια της μικροδιδασκαλίας με τον εκάστοτε διδάσκοντα, αλλά και τα μέλη της ομάδας των ενηλίκων εκπαιδευομένων και παρέχεται γραπτή ανατροφοδότηση προς βελτίωση της πρώτης αυτής διδακτικής προσπάθειας.
Κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει, επίσης, ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο της Logos2Learn με τη βιντεοσκοπημένη μικροδιδασκαλία του προς περαιτέρω παρατήρησή της στον χρόνο, τον τόπο και τον ρυθμό που ο ίδιος επιθυμεί.
Στη συνέχεια, με την εξ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδεύτριας, κάθε εκπαιδευόμενος επεξεργάζεται πλέον τις βελτιωτικές προτάσεις που έλαβε κατά τη διαζώσης συνάντηση της δεύτερης φάσης, προκειμένου να επανασχεδιάσει την τελική μικροδιδασκαλία του.ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ (Συνολική Διάρκεια:
5 ώρες διαζώσης εκπαίδευσης)


Μία εβδομάδα μετά την πρώτη υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας, τα μέλη του Εργαστηρίου συγκεντρώνονται και πάλι για την επαναληπτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει, πέραν της εφαρμογής, τις φάσεις της ανατροδότησης και του αναστοχασμού, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη Διδακτική Συμπεριφορά και Πράξη. Η επαναληπτική Μικροδιδασκαλία βιντεοσκοπείται και πάλι, και προσφέρεται στον κάθε συμμετέχοντα με ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο της Logos2Learn, ώστε να εμπλουτιστεί ο Αναστοχασμός και κυρίως το επίπεδο της αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησής του.

logos2learn_spanaka_faseis_micro_EL


Δομή ομάδας συμμετεχόντων στο βιωματικό εργαστήριο


Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το σχήμα θεωρίας, πράξης και αναστοχασμού Μικροδιδασκαλίας, στο Βιωματικό Εργαστήριο «Μικροδιδασκαλία=Η Τέχνη της Διδασκαλίας» θα μετέχουν αποκλειστικά 6 άτομα, διαφορετικά η όποια αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση κρίνεται εκ των πραγμάτων (δηλαδή, από όποψη χρόνου) περιορισμένη και τελικά ανεπαρκής, ενώ ο αριθμός των 5 «μαθητών» που θα μετέχουν στη μικροδιδασκαλία ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι είναι ο ιδανικός.


Χώρος


Το Βιωματικό Εργαστήριο «Μικροδιδασκαλία=Η Τέχνη της Διδασκαλίας» θα φιλοξενηθεί σε πολυτελές, μοντέρνο και πλήρως εξοπλισμένο για τις ανάγκες διεξαγωγής μίας μικροδιδασκαλίας χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά, 10 λεπτά μόλις από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.Ημερομηνίες & Ώρες


Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των τριών φάσεων του Βιωματικού Εργαστηρίου θα γνωστοποιηθούν, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.Τι προσφέρεται


Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο εξ αποστάσεως υλικό «Μικροδιδασκαλία = Η Τέχνη της Διδασκαλίας», ενώ θα τους προσφέρεται δωρεάν αποθηκευτικό μέσο με τις 2 βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίας τους.
Οι διαζώσης συναντήσεις του μεικτού εκπαιδευτικού Εργαστηρίου περιλαμβάνουν διαλείμματα καφέ και συνοδευτικών. Με την ολοκλήρωσή του Εργαστηρίου θα παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.


Κόστος συμμετοχής


Το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται στα 120€, ενώ για όσους έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της εταιρίας Logos2Learn θα διαμορφώνεται στα 100€. Το ποσό καταβάλεται εφάπαξ πριν την έναρξη του Εργαστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Το ποσό δεν επιστρέφεται, σε περίπτωση ακύρωσης από εσάς.

 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί από εμάς το Εργαστήριο, τα χρήματά σας επιστρέφονται στο ακέραιο.Δηλώστε Συμμετοχή!


Αν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις στο Εργαστήριο
“Μικροδιδασκαλία = Η Τέχνη της Διδασκαλίας”
δήλωσε συμμετοχή εδώ: