Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων μου και ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που θα αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Εταιρεία με επωνυμία LOGOS2LEARN OE, ΑΦΜ 801026389 και έδρα την οδό Σωκράτους 152, αριθ. 152, 18648 Δραπετσώνα και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή αποστολής εταιρικών ειδήσεων/newsletter ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρείας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου)

Β. Δεδομένα Επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ).

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Logos2Learn (email: contact@logos2learn.edu.gr)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι φωτογραφίες και το σχετικό πληροφοριακό υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην Εταιρία Logos2Learn και προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή χωρίς την ρητή άδεια της Εταιρίας, και μόνο για τη συμφωνημένη χρήση.

Ενημερώθηκα ότι για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή:

  1. Αν γίνει χρήση της φωτογραφίας ή του σχετικού πληροφοριακού υλικού σε έντυπο πρέπει να εμφανίζεται το όνομα “Αδαμαντία Σπανακά/Logos2Learn” μέσα στη φωτογραφία ή στο υλικό.
  2. Αν η χρήση δεν είναι έντυπη πρέπει να αναφέρω τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήστης της Eταιριάς Logos2Learn, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Logos2Learn και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.